Asistence, repatriace, ČR a zahraničí


Náhlé onemocnění klienta během pobytu v zahraničí? Cizinců v České republice? Jsme tu pro vás  k dispozici nejen radou ale i konkrétní pomocí u lékaře či garancemi ošetření. Zajistíme rychlou profesionální asistenci přesně tam kde potřebujete. Tým EAS a jeho externí spolupráce s asistenční službou v Německu, která má pobočky též v Itálii, Rakousku a Velké Británii vám garantuje koordinovanou zdravotní péči s místními lékaři a zdravotnickými zařízeními a to 24/7/365

V rámci cestovní asistence zajistíme např.

 • vyhledání a doporučení nejbližšího zdravotnického zařízení klientovi v zahraničí
 • asistenci při nutné návštěvě lékaře či hospitalizaci klienta
 • garanci zajištění zdravotní péče v místě
 • pomoc v případě jazykových bariér mezi klienty a ošetřujícím personálem v zahraničí
 • repatriaci pacientů českými dopravci včetně zdravotního doprovodu při zpáteční cestě do vlasti
 • evakuaci do zdravotnického zařízení v případě nevyhovující lékařské péče
 • repatriaci tělesných ostatků českými pohřebními službami či pohřeb/kremaci na místě
 • nabízíme veškerou osobní asistenci v jakémkoliv podobném případě v zahraničí.

Europe Ambulance Service z.s. je připravena pomoci klientům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.


Veškeré tyto služby nabízíme též cizím státním příslušníkům na území České republiky.


Pokud si objednáte naše služby, náš personál je vždy k dispozici pouze vám !  U nás neexistuje žádný sběrný systém kdy čekáte než odbavíme klienta před vámi ! Naše služby jsou v danou chvíli pouze pro vás ! 


Neděláme rozdíly !!!  Ceny našich služeb jsou vždy a za všech okolností stejné. Ať už se jedná o pomoc v zahraničí nebo v České Republice. Ať už se jedná o pomoc našim občanům nebo cizincům. 

Ceník

Abychom vám byly schopni nabídnout naše služby za ty nejlepší možné ceny, užíváme pro naše služby pouze vozidla která jsou nová a s pohonem na CNG. Přispíváme tím také k ochraně přírody.

V ceně je vždy započítána cesta tam i zpět. V ceně je zahrnuto také čekání na místě po dobu 30minut. Doprovod a asistence je ZDARMA. V případě nutnosti překladatele, ( ve většině případů rodilý mluvčí ).. na místě ( pouze v ČR a na žádost klienta ) je stanoven poplatek 200,-Kč/hod. 

!!! Cesta zpět je již zahrnuta v ceně !!!

Níže naleznete objednávkový formulář a informace o tom, jak získat alespoň nějaké peníze zpět od vaší zdravotní pojišťovny. Náhrady cestovních nákladů se dají žádat i zpětně. Náš personál vás vždy ochotně informuje o této možnosti a poskytne vám také potřebný formulář. Náhrada cestovních nákladů soukromím vozidlem je bohužel v České Republice pouze 5,-Kč na kilometr. Vrátí vám to však alespoň nějaké náklady.


zóna 1.

1 až 30Km, paušální cena:

500Kč/21euro

zóna 2.

31 až 70Km, paušální cena 

900Kč/38euro

zóna 3.

71 až 120km, paušální poplatek 

1200Kč/50euro

zóna 4.

121km až 350km

12Kč/1km

zóna 5.

od 351km

11Kč/1km

Čekací doba delší než 30min.

za každých započatých 30minut

100Kč/4euro

stálým zákazníkům

senior pas, předplacené služby SLEVA z celkové ceny

-10%

Veškeré uvedené ceny jsou konečné, žádné další poplatky mimo výše uvedených nebudou za žádných okolností připočítány.

Veškeré další úkony jako je například dětská sedačka, kočárek, doprovod a předání zdravotnickému personálu, doprovod domů, pitný režim, výběr léků a další je ZDARMA

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Máte jakékoli dotazy? Rádi vám vše zodpovíme. Při dlouhodobé spolupráci ceny smluvní.

Informace pro vás

Pracovní doba: Pondělí - Pátek / 6,00 - 19,00/ - je možné sjednat doprovod i mimo pracovní dobu včetně SO/NE (připočítáváme+10%) - info na dispečinku

Mobil: Dispečink - 723 871 187

Objednávky zdravotnických pracovníků, lékaře a překladatelů je dobré hlásit alespoň 3 dny předem.

ceny jsou platné od 1.5.2019Europe Ambulance Service z.s.
Europe Ambulance Service z.s.

Jaká je výše náhrad cestovních nákladů?

Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou péči poskytnout. Požadavek na proplacení delší cesty musí být indikujícím lékařem vždy zdůvodněn.

Proplácí se pouze počet ujetých kilometrů za nejkratší cestu z místa výjezdu do místa určení, a to vždy jen jízdy s pacientem. Výše úhrady je stanovena dle aktuální sazby za km v okamžiku uskutečnění cesty do zdravotnického zařízení. Pro cesty uskutečněné po 1. 1. 2018 je stanovena (sprostá)* sazba 5,00 Kč/km. (nám tato cena nepokryje ani náklad na km, Vám to však může částečně ponížit vydanou částku na dopravu u dlouhých** cest, např. do lázní a pod.)

Kde získat potřebný tiskopis a jaké jsou jeho náležitosti?

Povinností ošetřujícího/indikujícího lékaře je mít tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem k dispozici. Uvedený doklad má označení VZP 39/2009 a je stejný pro všechny zdravotní pojišťovny. Tiskopis je možné získat na webových stránkách www.vzp.cz/tiskopisy - náš zaměstnanec vám ho rád poskytne .

Řádným vyplněním a potvrzením tiskopisu lékař indikuje tento druh dopravy. Na tiskopisu vždy musí být vyplněna kolonka "Důvod k transportu". Zde je nutné uvést zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy (vyjádření typu "vyšetření" apod. nelze považovat za zdůvodnění).

Jeden tiskopis je určen vždy jen pro cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb, max. 10 cest.

Druhá strana dokladu slouží k evidenci návštěv pacienta na odborném ošetření/vyšetření. Poskytující lékař potvrdí vždy datum návštěvy pacienta. V případě, kdy není indikace pro cestu zpět, doplní poskytující lékař v místě razítka "ZPĚT NE". Může nastat situace, že bude nutný transport sanitou, pak se vyznačí "ZPĚT SANITA". Pokud cílový poskytovatel zdravotních služeb odmítl z jakéhokoliv důvodu potvrdit návštěvu pacienta, nárok na proplacení cestovních nákladů ZANIKÁ.

Do kdy lze o náhradu cestovních nákladů požádat?

Na náhradu cestovních nákladů se vztahuje obecná tříletá promlčecí lhůta dle ustanovení § 629 občanského zákoníku a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Po uplynutí promlčecí lhůty nebude náhrada pacientovi proplacena.

Nárok na úhradu cestovních nákladů pacienta soukromým vozidlem nezaniká úmrtím pacienta, ale stává se součástí řízení o pozůstalosti.

Pokud máte nárok na přepravu zdravotní službou - můžete použít i náhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem:

Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází z § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Cestovné pacientů slouží k úhradě nákladů spojených s cestou soukromým vozidlem v souvislosti s cestou za hrazenou zdravotní službou - na lékařské zákroky, ozdravné či lázeňské pobyty, terapie, dialýzy, rehabilitace apod.

Kdo a za jakých podmínek může indikovat nárok na cestovní náhrady za dopravu k lékaři?

O nároku na cestovné pacientů rozhoduje ošetřující lékař (praktický lékař nebo specialista), který zná aktuální zdravotní stav pacienta. Nárok vzniká v případech, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby a ošetřující lékař souhlasí s přepravou osobním vozidlem. Řidičem ovšem nesmí být samotný pacient.

Příklady indikace:

 • pacienti s onkologickou léčbou, která vyvolává nežádoucí účinky
 • pacienti s chronickým onemocněním ledvin podstupující hemodialýzu
 • pacienti s diagnózami výrazně omezujícími jejich mobilitu