Táborový řád


  • Každý účastník je povinen řídit se pokyny instruktorů, oddílových vedoucích, zdravotníků a jiného táborového personálu.
  • Účastník se nesmí vzdalovat z táborového areálu bez vědomí oddílového vedoucího.

  • Účastník je povinen při odchodu na program uzamknout svůj pokoj. Klíč předají vedoucímu oddílu.

  • Účastník je povinen dbát na osobní hygienu ( mýt se a čistit si zuby ), bude udržovat svůj pokoj v čistotě.

  • Účastník se bude k veškerému vybavení a cizím věcem chovat slušně a nebude ho poškozovat. Pokud účastník cokoliv poškodí, škodu po vyčíslení hradí rodiče.

  • Pokud se účastníkovi cokoliv stane, něco ho kousne, způsobí se nějaký úraz, či nevolnost, neprodleně to oznámí oddílovému vedoucímu.

  • Účastník je povinen dodržovat noční klid. Po večerce bude umytý pod peřinou ve SVÉ posteli.

  • Účastníci nesmí užívat žádné tabákové, alkoholové ani jiné výrobky a omamné látky, nikomu nesmí ubližovat, posmívat se, nebo dělat naschvály.

Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, která jsou mimo jiné doplněná tímto táborovým řádem, který je pro každého účastníka závazným. Za nedodržení nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. Zákonní zástupci jsou povinni si v takovém případě účastníka vyzvednout na vlastní náklady a bez nároku na vrácení úplaty za turnus. O takovémto vyloučení rozhoduje táborový vedoucí společně s oddílovými vedoucími.