Soutěž EAS - West Rescue 2019 - propozice

09.02.2019

SOUTĚŽ EAS - WEST RESCUE

2019 - první ročník

Místo konání: město Teplá ( Karlovarský kraj ) CZ

Čas konání: 22.6.2019  ( začátek soutěže od 10.00hod. , vyhlášení výsledků je plánováno na 16.00hod.

pořádající: Europe Ambulance Service.zs

Veškeré personální obsazení, technické i zdravotnické zajištění akce zajištuje jen a pouze pořádající. ( naši členové, studenti SZŠaVOŠ CHEB, studenti VOŠZ, zaměstnanci KKN a PentaHospital CZ, zaměstnanci ZZSHMP, zaměstnanci LFUK Plzeň )

Na soutěži bude přítomno:  vozidlo ZZS, DZS, též vozidlo ze SRN, lidé od APP ZÁCHRANKA a další..

Pití a jídlo pro účastníky soutěže zajištěno !


soutěž EAS WEST RESCUE 2019 se realizuje na základě projektu
EUROPE AMBULANCE SERVICE Z.S. - dětem a mládeži


O SOUTĚŽI / EAS WEST RESCUE 2019
Tato soutěž je určena  pro nezletilé soutěžící kteří tvoří maximálně 4. členné družstva sestavené z členů zdravotnických kroužků, hasičských kroužků, žáků základních škol a středních škol, zejména zdravotnických ale i dalších. V rámci přeshraniční spolupráce též mladí záchranáři ze SRN - BRK, THW a další...

V případě SZŠ nesmí žádný z členů navštěvovat vyšší než druhý ročník této školy a to  v den registrace do soutěže. Každý z členů družstva musí splňovat věkovou hranici 6 - 18 let. Soutěž je koncipována zejména pro Karlovarský a Plzeňský kraj, v případě zájemců i z jiných krajů nás neváhejte kontaktovat, budeme jen rádi.

Cíl projektu ➔ rozvoj a dostupnost zájmového vzdělávání pro děti a mládež ➔ cílená podpora pro osobní rozvoj, jeho plánování a konkurenceschopnost ve společnosti ➔ sebedůvěra, sledování a plnění svých cílů ➔ prevence kriminality a patologického chování u dětí a mladistvých ➔ všeobecný rozhled, Cílová skupina ➔ pedagogové, lektoři zájmových kroužků ➔ vedoucí pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání ➔ pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží jakožto účastníky zájmového a mimoškolního vzdělávání ➔ děti a mládež, děti se zdravotním postižením.

Soutěž EAS West Rescue - není financována  z jakýchkoli veřejných prostředků.  Veškeré náklady spojené s touto soutěží nese EAS a sponzoři. 


Veškeré úkony v soutěži jsou koncipovány tak aby je zvládli děti, jakákoli poskytovaná první pomoc je vždy svým způsobem improvizací. Žádný zásah není stejný tak jako žádný postižený a jeho reakce na danou situaci nejsou stejné. Proto nežádáme žádné striktní dodržování posloupnosti úkonů a dalších nesmyslů které se v současné době hojně tradují.  Každé družstvo si může zvolit svou vlastní strategii, rozmyslet postupy podle svého tak jak je to běžné v reálných situacích. Proto zde také vkládáme seznam soutěžních úkolů aby se na ně případné družstvo mohlo připravit. Chápeme že soutěž je dětská a tak ze soutěže neděláme závěrečnou zkoušku na VŠZ : ) . Jedním ze soutěžících bude též družstvo ze SRN kde jsou standardy dost často malinko jiné . Budeme však striktně trvat na těch zásadních a neměnných, které jsou v současné době pro poskytování laické první pomoci dané. ( Resuscitace, zástava krvácení a další )


Co k soutěži potřebujete? 

Zde naleznete seznam potřebného zdravotnického materiálu:

 • Obvazový materiál ( obvazy, fáče, nějaké krytí, postačí bohatě nesterilní )
 • Náplast polštářková, v cívce

 • škrtidlo na případné stavění krvácení

 • vhodné nůžky

 • zdravotnické rukavice

 • desinfekce
 • izotermická folie

Tento materiál obsahuje každá slušná lékárnička.

Upozorňujeme soutěžící aby veškerou výbavu měli v dostatečném množství, zdravotnický materiál můžeme též poskytnout my ale v případě kdy soutěžní úkol bude započat, nebudeme již brát zřetel na tuto situaci a družstvo bude muset úkol dokončit za pomoci improvizace, takto může zbytečně dojít ke ztrátě bodů !


Soutěžní úkoly

 1. Poskytnutí neodkladné první pomoci / KPR - Kompletní zajištění postiženého do příjezdu ZZS ( Zhodnocení situace a její řešení, přivolání ZZS, poskytnutí první pomoci, resuscitace a zajištění postiženého způsobem jakým je např. stabilizovaná poloha ) -laická první pomoc / 0-10bodů/

2. Transport raněného - simulace transportu zraněného z bodu A do bodu B ..( Přemístění raněného do bezpečí, sedačka, Rautekův manévr, polohování, bude upřesněno na místě ) postiženého zde bude simulovat panák  /0-5bodů / - časovka

3. Otevřená zlomenina dolní končetiny  - holenní kost, zjištění stavu, ošetření .. (ošetření, zástava krvácení, fixace končetiny ) / 0-10bodů /

4. Test fyzické zdatnosti - štafeta - vzdálenost ca. 100m - první stupeň 50m  ( překulení pneumatiky 2x dopředu a zpět, přemístění hasicího přístroje,  překážka podlezením, přesun panáka, každý člen družstva samostatně kdy po tlesknutí rukou spoluhráči předává štafetu dalšímu ) - časovka / 0-10bodů /

5. Modelová situace - pád z kola - komplexní řešení situace v rámci celého družstva  ( situace bude prezentována pomocí figuranta a maskování poranění ), bez simulace přivolání ZZS ,situaci řídí vždy velitel družstva     / 0-10bodů /

6. Modelová situace - Bezvědomí - opět komplexní řešení dané situace v rámci celého družstva kdy situaci řídí velitel družstva. ( simulováno figurantem )  / 0-10bodů /

7. Krvácení a masivní krvácení - odřenina, odřenina většího rozsahu, řezná a tržná rána, vniknutí cizího tělesa ( ošetření a aplikace náplastí, obvazového a krycího materiálu, případně suchého šití ) - ústní popis rozhodčímu. / 0-10bodů /

8. Uložení a transport postiženého - za spolupráce celého družstva bude postižený uložen na nosítka, případně scoopram a transportován na vzdálenost ca. 50 m ,obsahem nosítek bude panák / 0-5bodů /

Nosítka, případně scoopram a další zdravotnické vybavení bude na místě poskytnuto pořadatelem. V případě že vám bude chybět nějaký zdravotnický materiál a sdělíte to pořadateli před započetím soutěže, bude též poskytnut pořadatelem.

Každý z bodů soutěže bude vždy hodnocen tak aby zohledňoval způsob provedení, posloupnost úkonů a jejich správné použití, čas . V bodech označených časovka má nejvyšší prioritu čas, ovšem za předpokladu správného postupu tak jak je zadáno. 

Na každém stanovišti bude přítomen jeden rozhodčí, dále bude stanoven rozhodčí hlavní. V případě že  družstvo nebude souhlasit s výrokem rozhodčího na daném stanovišti, řeší se toto následovně: Doprovod družstva vznese námitku hlavnímu rozhodčímu a to ihned poté co k nesouhlasnému stanovisku dojde. Následně po dokončení všech soutěžních úkolů ( tedy 1 až 8 ) bude toto řešeno za přítomnosti Hlavního rozhodčího, rozhodčího který družstvo hodnotil a dozoru daného družstva. O této situaci bude proveden zápis hlavním rozhodčím a to ihned po nahlášení.

Každé družstvo dostane soutěžní kartu do které budou rozhodčí na každém stanovišti zapisovat bodové hodnocení. Každé hodnocení bude rozhodčím též podepsáno! Pokud u hodnocení nebude podpis, je neplatné! Dále se zde bude zapisovat čas dle měření časomíry.

Hodnocení soutěžících a vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po ukončení závodu. Družstva odevzdají své soutěžní karty, vše se vyhodnotí a vyhlásíme vítěze.

1.místo obdrží ( Pohár, Medaili, Diplom a ceny od sponzorů

2.místo obdrží ( Medaili, Diplom a ceny od sponzorů )

3.místo obdrží ( Medaili, Diplom a ceny od sponzorů

všechna ostatní družstva dostanou upomínkový list a cenu od sponzorů


Všem přihlášeným budou zaslány prostřednictvím e-mailu veškeré  propozice soutěže, přesné místo konání včetně adresy a GPS souřadnic, dále pak kde družstvo zaparkuje a další. Družstvu které nebude řádně přihlášeno, nebude umožněno účastnit se soutěže!

Každé  družstvo se na soutěž dopraví vlastními prostředky a na vlastní náklady.


Europe Ambulance Service z.s.  - dále jen pořadatel si vyhrazuje právo:

 • Vykázat ze soutěže jakoukoli osobu která bude projevovat známky opilosti, intoxikace omamnými a psychotropními látkami, bude se projevovat vulgárně případně jevit známky agresivity. 
 • Vyloučit kterékoli družstvo z důvodu nevhodného a nesportovního chování. Toto se vztahuje také na doprovod družstva.

 • Každý z účastníků souhlasí s tím že na soutěži budou pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy. Pořadatel si vyhrazuje právo použít veškeré tyto záznamy k propagaci soutěže. S veškerými těmito materiály bude nakládáno v rámci GDPR . 

 • Každý z účastníků soutěže -  tedy soutěžící, jejich doprovod a dozor mohou pořizovat veškeré tyto záznamy bez omezení, tento materiál mohou též použít avšak za předpokladu že veškeré povinnosti vyplívající z nařízení GDPR berou na vlastní odpovědnost.

 • Všichni ostatní mohou tyto záznamy pořizovat a šířit je  jen a pouze s písemným nebo jinak prokazatelným souhlasem pořadatele, tedy Europe Ambulance Service z.s. 

Toto jsou veškeré propozice závodu, družstvo se skládá vždy z minimálně 3 a maximálně 4 závodníků kdy jeden z nich je stanoven jako velitel družstva. ( V případě že družstvo bude 3 členné, štafetu poběží jeden z členů družstva 2x )  Věkové kategorie jsou rozděleny jako ve škole, na 1. a 2. stupeň ZŠ . 

Tedy: 1 stupeň - děti ve věku od 6 do 11 let                                                                                                 2 stupeň - děti ve věku od 12 do 18 let

 Maximální počet družstev je 10 v každé věkové kategorii.

Startovné je stanoveno na 300,-Kč ( družstvo ) NNO - zdarma

Startovné je možné uhradit na účet pořadatele, případně v hotovosti na místě. V obou případech bude plátci vystaven doklad o zaplacení dle zákona.


https://www.medicalassistance.cz/l/soutez-eas-west-rescue-2019-propozice/