Výkonný výbor - rozhodnutí. Svolání Valné hromady

29.10.2019

 • Schůze Výkonného Výboru


  Výkonný výbor se sešel v kompletním složení dne 29.10.2019


  Projednány byly tyto body:


  1. Kompletní příprava na valnou hromadu a termín svolání: Výkonný výbor zajistil vše potřebné pro konání Valné hromady. Termín konání byl stanoven na Středu, 13.11.2019 - pozvánky rozeslány k dnešnímu datu elektronicky.


  1. Návrh na vyloučení členů: Výkonný výbor se jednomyslně usnesl na vyloučení 3 členů. Bude předneseno Valné hromadě.


  1. Projednání a vydání stanoviska výboru - zřízení zdravotnického zařízení dle zvláštních právních předpisů: Výkonný výbor projednal a jednomyslně se shodl na zřízení. Sídlem DZS bude sídlo EAS z.s. Přípravou a zajištěním veškerých technických i administrativních záležitostí a dále jednáním s orgány státní správy byl pověřen předseda. Předseda v této věci jedná samostatně. Veškeré náležitosti, ( odpovědná osoba, materiální vybavení, smlouva s poskytovateli služeb, pojišťovnami a další bude předneseno Valné hromadě ke schválení )


  1. Spolupráce s Německým partnerem: Na základě žádosti Německé strany o navázání spolupráce výkonný výbor rozhodl že tuto doporučuje, schválení však nechává taktéž na rozhodnutí Valné hromady.


  1. Kroužky Mladý Záchranář pro rok 2020-2021: V této věci má výkonný výbor za to že v daném období bohužel není časově možné kroužky provozovat. Kroužky se proto jednomyslnou shodou výkonného výboru s okamžitou platností - ruší - . Administrací této záležitosti byl pověřen Předseda. Kroužky budou nadále provozovány pouze za spolupráce dalších partnerů což je v současné době předmětem jednání a bude předneseno Valné hromadě na jejím zasedání.


  1. Schválení odpovědné osoby - NZZ: Výkonný výbor svým hlasováním jednomyslně rozhodl a odpovědnou osobu schvaluje. Tato osoba musí být ze zákona v pracovně-právním vztahu vůči zřízenému NZZ. Dořešení celé této záležitosti viz. Valná hromada. V této věci bude vždy rozhodovat výkonný výbor jako celek. - dál viz. stanovy.

  2. Stanovisko výboru s předáním a souhlasem k právnímu zastoupení - podání žaloby: Výkonný výbor si je vědom stanoviska většiny členů z.s. . přesto však po poradě s právním zástupcem nechá o dané věci hlasovat. Hlasování proběhne dne 13.11.2019 . ( za přítomnosti právního zástupce který všechny seznámí s danou situací )


  1. Přijetí nových členů: Rozhodnuto, seznámení viz. VH


  1. Členský příspěvek pro rok 2020 až 2025: V této věci výkonný výbor navrhuje roční členský příspěvek ve výši 2000,-Kč, splatný vždy k 28.2 daného roku. Rozhodnutí nechává výkonný výbor taktéž na Valné hromadě.


  Případné další navrhované body jednání prosím předkládejte na e-mail: v.vanek@ambulanceeu.cz .

  Veškeré návrhy budou na Valné hromadě předneseny a po hlasování o jejich zařazení taktéž projednány.


  Veškeré informace zaslány v elektronické podobě ( e-mailem ) který byl uveden v přihlášce.


  Za správnost vyhotovení:

  předseda EUROPE AMBULANCE SERVICE z.s.

  Vojtěch Vaněk